Работилниците за инжењери ќе се одржат во двата региони. Целта на овие настани е да се обезбеди соодветна информираност и публицитет, како и дисеминација на резултатите на проектот до локалните заедници.

 

Во рамките на проектот се реализираа следниве работилници:

  1. ПЕЕБПЕ Работилница — Ресен, 05/11/2014;

Тема: Анализа на енергенсите и системите за греење и осветлување кај објектите во локална и државна сопственост и можности за намалување на количините на потрошена енергија кај зградите

 

  1. ПЕЕБПЕ Работилница — Битола, 06/11/2014;

Тема: Презентација на софтвер за пресметка на енергетска ефикасност кај згради и можни решенија за подигнување на енергетската ефикасност кај постоечки и нови згради

 

  1. ПЕЕБПЕ Работилница — Битола, 07/11/2014;

Тема:   Анализа на енергенсите и системите за греење и осветлување кај објектите во локална и државна сопственост и можности за намалување на количините на потрошена енергија кај зградите

 

На работилните присуствуваа преку 60 лица, претставници на техничкиот персонал на објектите во локална и државна сопственост, енергетски контролори и инженери.

 

Организатори на работилниците беа партнерите: Општина Ресен и Здружението за одржлив урбан развој АРХИТЕКТУРА И АМБИЕНТ АРХАМ од Битола.

17-02-2015 19-41-23