Во  склоп на земјите на Програмата каде што се имплементира активноста целните групи се:

  • Јавноста
  • Локални, регионални, национални мас-медиуми, кои што придонесуваат за промоција на проектот
  • Локални, регионални и национални власти.
  • Јавен пат / вода / компании за управување со животната средина  и власти.
  • Универзитети и образовни организации
  • Комори и нивните членови, Професионалци Федерации и Здруженија
  • Агенции за развој

Во рамките на ЕУ:

  • Универзитети и истражувачки центри

Преземете ги  информациите за PEEBPE  и јавниот план

Info and Publicity Plan