Семинари

Во рамките на имплементацијата на „РЕЕВРЕ„ проектот ќе се одржат низа на семинари во двата региони.

Целта на овие настани е да се обезбеди соодветна информираност и публицитет, како и дисеминација на резултатите на проектот до локалните заедници.

Временска рамка на семинарите кои ќе бидат реализирани во Р. Македонија

Настан

Надлежен партнер

Место на одржување

Датум на одржување

Семинар бр. 1

 Општина Ресен (ФВП)

Ресен

16/06/2014

Семинар бр. 2

 АРХАМ Битола (ПП4)

Битола

17/06/2014

Семинар бр. 3

 АРХАМ Битола (ПП4)

Битола

18/06/2014

Семинар бр. 4

 АРХАМ Битола (ПП4)

Битола

19/06/2014

Семинар бр. 5

 Општина Ресен (ФВП)

Ресен

20/06/2014