PEEBPE проектот беше одобрен на Вториот повик за предлози на

'ИПА прекуграничната Програмата Грција-Македонија 2007-2013'

 • Дата на одобрување: 03/10/2012
 • Приоритетна оска: 2 – Подобрување на Ресурсите на  животната средина  и Културното Наследство
 • Приоритетна мерка: 2,1 – Унапредување и заштита на Ресурсите на  животната средина
 • Времетраење: 18 месеци по потпишувањето на Согласноста за Грант Договорот.
 • Дотација Договор Согласност потпис дата: 22/02/2013
 • Грант Договор Согласност потпис дата: 13/08/2013

Опис на проектните задачи:

РП1: Проектен Менаџмент

 • Задача 1.1  Подготовка на Предлог проектот
 • Задача 1.2: Состаноци
 • Задача 1.3: Проектен менаџмент
 • Задача 1.4: Верификација на расходите

РП2: Информации и Публицитет – Развојот на интерактивен портал и организирање на семинари и конференции за распространување на  проектните излезни податоци и резултати до јавноста.

 • Задачи 2.1: Развој на лого, слоган, знаци, брошури.
 • Задача 2.2: Интерактивен портал на проектот.
 • Задача 2.3: Организација на две конференции, по едена во секој регион.
 • Задачи 2.4 и 2.5: Организација на семинари и работилници за локалната бизнис заедница и јавните сервиси.

РП3: Детална Енергетска ревизија на јавните згради.

 • Задача 3.1: Детална Енергетска ревизија на 50 згради со четири заеднички тимови истовремено. Изработка  на извештај за резултатите.
 • Задача 3.2: Изработка на банка на податоци за енергетска ефикасност по меѓународни практики.
 • Задача 3.3: Развој на иновативен метод-водич за градење, проценка на стапката на  јаглерод за општа употреба.

РП4: Пилот активности: студии за енергетска ефикасност и имплементација на мерки за правење енергетски ефикасни згради.

 • Задача 4.1. Развој на Студија за енергетска ефикасност за 2 згради во Преспа и 1 во Ресен со користење на податоци од РП3. Исто така, ќе бидат изработени два модели на студии за енергетска ефикасност  и имплементациони мерки и исто така  ќе биде изработена  ниско буџетна “паметна”  студија за интервенции и  една детална студија.
 • Задача 4.2. Примена на ниско буџетни “паметни” мерки на две згради, како и целосно реновирање на една зграда, вклучувајќи и изградба на системи за управување и обновливи извори на енергија. Општина  Преспа и Општина  Ресен

РП5: Создавање на регионален центар за енергетска ефикасност, по еден во секој регион.

 • Задача 5.1: Создавање на Регионален центар и воспоставување човечки ресурси. Поставување на  одговорни лица на Регионалниот центар, давање консултантски услуги,  развој на проект и технички услуги.  Поврзување  на интернет на Центарот со пилот инсталации, со цел да се демонстрираат придобивките од новите технологии.