Резултат #1

Ќе биде воспоставена меѓународна соработка помеѓу научните организации, локалниот приватен и јавен сектор, како и размена на најдобри пракси и искуства на полето на енергетска ефикасност на згради од двата прекугранични региони и од странство.

Резултат #2

Издавањето на сертификати за енергетска ефикасност за 50 згради се смета за многу важно, бидејќи овие згради може да се користат од страна на властите на општините, непосредно по добивањето на Сертификатот.

Резултат #3

Две јавни згради во Преспа (основното училиште и градинка) и една во Ресен (средно училиште) ќе станат енергетски ефикасни.