Очекувана продукција #1

Подигање на свеста на јавноста и бизнис заедницата во двата региони преку организирање на релевантни работилници и конференции и преку развој на соодветен интерактивен веб-сајт.

Очекувана продукција #2

Издавање на сертификати (енергетски пасоши) за енергетска ефикасност за 50 јавни згради (25 на секоја општина). Ќе биде подготвена добро воспоставена техничка студија со точна стапка на CO2  и потрошувачка на енергија на секоја зграда. Оваа студија ќе биде водич за можни интервенции кои би можеле да се применат во секоја зграда, со цел да се подобри неговата енергетска ефикасност.

Очекувана продукција #3

Една зграда од Република Македонија и две од Република Грција ќе станат енергетски ефикасни и ќе  служат како пилот инсталации за понатамошна презентација и развој.

Очекувана продукција #4

Ќе бидат воспоставени информативни центри за Енергетска ефикасност  во двете општини и ќе нудат  консултации, развој на проектот и технички услуги.