НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ КАЈ ЗГРАДИТЕ

Бизнис Академија Смилевски – БАС Битола, 10 – 11 јуни 2014

Znak konferencija-01

А Г Е Н Д А

Вторник, 10/06/2014

11:30 – 12:00  Регистрација на учесниците & Прес конференција

12:00 – 13:30  Свечено отварање на конференцијата

Маријана Стефановски, Претсeдател на АРХАМ Битола

Поздравни говори: 

 • Ѓоко Стрезовски, Градоначалник на Општина Ресен,
 • Димитриос Стимониарис, Технолошки Образовен Институт ТЕИ, Грција,
 • Владимир Сарач, Агенција за енергетика – Скопје,
 • Александар Станојковски, Македонска банка за поддршка на развојот

Презентација на „PEEBPE„ проектот: За PEEBPE проектот Маријана Стефановски, Научен координатор на „PEEBPE„ проектот (АРХАМ)

13:30 – 14:30 Закуска    

14:30 – 16:15 ПЛЕНАРНА СЕСИЈА 1

 1. PEEBPE проект_Енергетска контрола на јавни згради Димитриос Цјамитрос, ТЕИ, Водечки партнер на „PEEBPE„ проектот
 2. PEEBPE_Серија водичи за енергетски ефикасни згради Анастасија Трајковска, Ивона Милошевска, експерти во „PEEBPE„ проектот (АРХАМ)
 3. Промоција на Центарот за енергетска ефикасност – Пелагониски регион Марија Герас Дочовска, Координатор на „PEEBPE„ проектот (АРХАМ)
 4. Дискусија

16:15 – 16:45 Кафе пауза

16:45 – 18:00 ПЛЕНАРНА СЕСИЈА 2: Енергетската ефикасност кај зградите – законски и подзаконски акти, стратегии и планови на локално и национално ниво 

 1. Обврски на Единиците на Локална Сaмоуправа кои произлегуваат од Законот за Енергетика Крсте Мицалески, Координатор на “PEEBPE” проектот (Општина Ресен)
 2. Национална правна рамка за енергетската ефикасност Владимир Сарач, Агенција за енергетика на Р. Македонија
 3. Правилници за енергетска ефикасност Андон Киров, Министерство за економија на Р. Македонија
 4. Активности на UNDP за подобрување на енергетската ефикасност во јавните згради Трајче Андреевски, UNDP
 5. Дискусија

Среда, 11/06/2014

9:00 – 10:45 ПЛЕНАРНА СЕСИЈА 3: Максимално искористување на архитектонските и градежните можности за зголемување на енергетската ефикасност кај зградите

 1. Проектирање на енергетски ефикасни згради Анастасија Трајковска, експерт во „PEEBPE„ проектот (АРХАМ)
 2. Одржливи згради – Развој на заедничкa eвропска методологија за проценка на згради Др. Страхиња Трпевски, Архитектонски факултет Скопје, Р. Македонија
 3. Дискусија

10:45 – 11:15 Кафе пауза

11:15 – 13:00 ПЛЕНАРНА СЕСИЈА 4: Спроведување на енергетска контрола кај зградите – технички и правни аспекти

 1. ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ – Водич за спроведување на Енергетска контрола кај зградите Маријана Стефановски, Научен координатор на “PEEBPE” проектот (АРХАМ)
 2. Правилници за енергетска ефикасност Андон Киров, Министерство за економија на Р. Македонија
 3. КАРАКТЕРИСТИЧНИ (СПЕЦИФИЧНИ) МЕРЕЊА НА ЛОКАЦИЈАТА ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА КОНТРОЛА НА ЗГРАДИ Вон. Проф. Др. Вангелче Митревски, Технички Факултет Битола, Р. Македонија
 4. Користење на софтверски алатки за пресметка на енергетски карактеристики на постоечки и нови згради Вон. Проф. Др. Владимир Мијаковски, Технички Факултет Битола, Р. Македонија
 5. Дискусија

13:00 – 14:30 Закуска

14:30 – 16:15 ПЛЕНАРНА СЕСИЈА 5: Правни и економски аспекти кај енергетската ефикасност на зградите

 1. Регулативата за енергетска ефикасност на зградите-Ново бреме или извор на добробит Марија Герас Дочовска, Координатор на „PEEBPE„ проектот (АРХАМ)
 2. МБПР-Можности за кредитирање Александар Станојковски, Македонска банка за поддршка на развојот
 3. Правилници за енергетска ефикасност Андон Киров, Министерство за економија на Р. Македонија
 4. Национална правна рамка за енергетската ефикасност Владимир Сарач, Агенција за енергетика на Р. Македонија
 5. Дискусија

16:15 – 16:45 Кафе пауза

16:45 – 18:00 ПЛЕНАРНА СЕСИЈА 6: Завршни заклучоци