Во овој дел ќе бидат прикажани податоци за потрошувачката на енергија на зградите кои ќе бидат опфатени со проектот. Воедно ќе биде овозможена споредба на претходната и идната состојба по однос на потрошувачката на енергија кај овие згради.
Toggle