ЧЕТВРТИОТ СЕМИНАР на тема „СЕМИНАР ЗА ЕНЕРГЕТСКА КОНТРОЛА НА ЗГРАДИ„ се одржа на 19/06/2014, во Бизнис Академијата Смилевски – БАС во Битола.

На семинарот беа присутни 25 учесници, енергетски контролори, архитекти, градежни, машински и електро инженери, сопственици или корисници на згради.

PEEBPE SEMINAR_19juni2014_POKANA

Презентации:

  1. Sem. Bitola_PEEBPE_proekt_MK
  2. ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ЗГРАДИ Водич за спроведување на Енергетска контрола кај зградите_MK
  3. Мерење на коефициентот на пренос на топлина_MK
  4. Мерење на пропусливост на воздух на елементи од згарда_MK

Фото запис

Sem 4а