ПРВИОТ СЕМИНАР на тема: “ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ КАЈ ЗГРАДИТЕ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА” се одржа на 16/06/2014, во Домот на културата „Драги Тозија„ во Ресен.

На семинарот беа присутни 27 учесници, претставници на граѓанскиот и јавниот сектор.

 

PEEBPE SEMINAR_16juni2014_POKANA

Презентации:

  1. Sem. Resen_PEEBPE_proekt_MK
  2. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ КАЈ ОБЈЕКТИ И OПШТИ НАЧЕЛА ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНРГИЈАТА_MK
  3. Зголемување на јавната свест за енергетска ефикасност – пристап до информации и лобирање_MK

Фото запис

Sem 1а