Στις χώρες όπου υλοποιείται το πρόγραμμα, οι ομάδες-στόχοι είναι:

  • Γενικό κοινό
  • Τοπικά, περιφερειακά και εθνκά μέσα ενημέρωσης για την προώθηση του έργου
  • Τοπικές, περιφερειακές και εθνκές αρχές.
  • Δημόσιες υπηρεσίες κοινής ωφελείας
  • Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και εκπαιδευτικά ιδρύματα γενικότερα
  • Επιμελητήρια, επαγγελματικοί σύλλογοι
  • Αναπτυξιακές εταιρείες

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση:

  • Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα

Κατεβάστε το Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας 

Σχέδιο Πληροφόρησης και Δημοσιότητας