Το έργο PEEBPE υποβλήθηκε και εγκρίθηκε κατά τη 2η προκήρυξη

'Greece-FYROM IPA Cross-Border Programme 2007-2013'

 • Ημερομηνία έγκρισης: 03/10/2012
 • Άξονας Προτεραιότητας: 2 – Ενίσχυση των περιβαλλοντικών Πόρων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • Μέτρο Προτεραιότητας: 2.1 – Προώθηση και Προστασία των Περιβαλλοντικών Πόρων της Περιοχής
 • Διάρκεια: 18 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης από όλους τους εταίρους του έργου
 • Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τη Διαχειριστική Αρχή: 22/02/2013
 • Υπογραφή κοινής σύμβασης από όλους τους εταίρους του έργου: 13/08/2013

Περιγραφή του έργου:

ΠΕ1: Διαχείριση έργου

 • Πεδίο 1.1: Προετοιμασία πρότασης
 • Πεδίο 1.2: Συναντήσεις
 • Πεδίο 1.3: Διαχείριση έργου
 • Πεδίο 1.4: Πιστοποίηση Δαπανών

ΠΕ2: Πληροφόρηση και Δημοσιότητα.

 • Πεδίο 2.1: Ανάπτυξη λογοτύπου, slogan, σήματος, φυλλαδίων.
 • Πεδίο 2.2: Ιστοσελίδα του έργου.
 • Πεδίο 2.3: Οργάνωση συνεδρίων, ένα σε κάθε περιφέρεια.
 • Πεδίο 2.4 και 2.5: Οργάνωση σεμιναρίων για το κοινό και για επαγγελματίες, επιχειρήσεις, κτλ.

ΠΕ3: Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Κτηρίων με μετρήσεις.

 • Πεδίο 3.1:  Ενεργειακή Επιθεώρηση 50 κτηρίων από κοινές ομάδες.
 • Πεδίο 3.2: Δημιουργία βάσης δεδομένων με τις διεθνείς πρακτικές ενεργειακών επιθεωρήσεων.
 • Πεδίο 3.3: Ανάπτυξη ενός οδηγού-μεθοδολογίας για εκτίμηση του ενεργειακού αποτυπώματος κτιρών για κοινή χρήση.

ΠΕ4: Πιλοτικές εφαρμογές: Μελέτες ενεργειακής βελιτώσης κτιρίων και εφαρμογή των μελετών σε δημόσια κτίρια.

 • Πεδίο 4.1. Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης τριών δημοσίων κτιρίων, δύο στις Πρέσπες και ενός στο Resen.
 • Πεδίο 4.2.  Εφαρμογή των δύο μελετών στα τρία κτίρια.

ΠΕ5: Δημιουργία περιφερειακού κέντρου ενημέρωσης για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ένα σε κάθε δήμο.

 • Πεδίο 5.1: Ίδρυση των κέντρων ενημέρωσης με αρμοδιότητες συμβουλευτική, ανάπτυξη προγραμματών και τεχνικές υπηρεσίες σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων. On-line σύνδεση του κέντρου με τα κτίρια που αναβαθμίστηκαν.