Προώθηση της Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων και
Προστασία του Περιβάλλοντος (PEEBPE)

    • Ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος αποτελεί η εκτίμηση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτηρίων και η αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους για μείωση της κατανάλωση ενέργειας
    • Οι περιφέρειες που συμμετέχουν (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα και Περιφέρεια της Πελαγονίας, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) παρουσιάζουν υψηλές ανάγκες κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, ενώ τα δημόσια κτήρια των περιοχών αυτών έχουν επίσης παρουσιάσει ακραία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτή την περιοχή, η ενέργεια που καταναλώνεται προέρχεται από ορυκτά καύσιμα και ξύλο ή πετρέλαιο για τη θέρμανση
    • Ένας στόχος αυτού του έργου είναι να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινωνίες και αρχές σχετικά με τις μεγάλες δυνατότητες που έχουν τα δημόσια και τα εταιρικά κτήρια για να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας
    • Ο επόμενος στόχος είναι να προταθούν όλες οι πιθανές επεμβάσεις σε αυτά τα κτήρια προκειμένου να μειωθεί η ενεργειακή τους κατανάλωση και ένα σημαντικό μέρος της κατανάλωσής τους να καλυφθεί από τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον ή τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Ο τελικός στόχος είναι η ενσωμάτωση όλων των παραπάνω δράσεων στη βελτίωση των υφιστάμενων κτηρίων και στο σχεδιασμό και την κατασκευή των μελλοντικών κτηρίων

Εταίροι του έργου

Οι εταίροι του έργου είναι: το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ), Ελλάδα (OLP και LP1), ειδικοί σε ενεργειακές επιθεωρήσεις και στην εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης, ο Δήμος του Ρέσεν από την Περιφέρεια της Πελαγονίας, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (LP2), ο Δήμος Πρεσπών από την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα (PP3), ARCHAM Association από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ειδικός στη βιώσιμη ανάπτυξη και τα περιβαλλοντικά θέματα (PP4)

Το «IPA Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» 2007-2013 είναι ένα Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ή IPA). Το Πρόγραμμα εστιάζει στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιοχές και προωθεί τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων σε τομείς όπως το περιβάλλον, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και η δημόσια υγεία. Ο Γενικός Στόχος του Προγράμματος είναι «να ενισχυθεί η σύγκλιση στην περιοχή του προγράμματος μέσω της προώθησης της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης». Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 31.549.722,00 €.